โรงเรียนวัดคำหยาด (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 6 3 4 0 0 14
ร้อยละ 22.22 % 11.11 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 51.85 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 9 3 8 0 0 46
ร้อยละ 13.64 % 4.55 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 69.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 20
ร้อยละ 10.71 % 3.57 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 18 7 16 0 0 80
ร้อยละ 14.88 % 5.79 % 13.22 % 0.00 % 0.00 % 66.12 %

93 : 15 , 6 , 12 , 0 , 0 , 60...16.13 , 6.45 , 12.90 , 0.00 , 0.00 , 64.52 = 33 : 35.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 33.88%

Powered By www.thaieducation.net