โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 23 0 0 0 0 5
ร้อยละ 82.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 17.86 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 26 0 11 0 3 27
ร้อยละ 38.81 % 0.00 % 16.42 % 0.00 % 4.48 % 40.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 49 0 11 0 3 32
ร้อยละ 51.58 % 0.00 % 11.58 % 0.00 % 3.16 % 33.68 %

95 : 49 , 0 , 11 , 0 , 3 , 32...51.58 , 0.00 , 11.58 , 0.00 , 3.16 , 33.68 = 63 : 66.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 66.32%

Powered By www.thaieducation.net