โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 25
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 6 0 6 0 6 51
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 8.70 % 73.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 8 0 7 0 6 76
ร้อยละ 8.25 % 0.00 % 7.22 % 0.00 % 6.19 % 78.35 %

97 : 8 , 0 , 7 , 0 , 6 , 76...8.25 , 0.00 , 7.22 , 0.00 , 6.19 , 78.35 = 21 : 21.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.65%

Powered By www.thaieducation.net