โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 27
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 63
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.27 % 0.00 % 0.00 % 88.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 1 0 9 0 0 90
ร้อยละ 1.00 % 0.00 % 9.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %

100 : 1 , 0 , 9 , 0 , 0 , 90...1.00 , 0.00 , 9.00 , 0.00 , 0.00 , 90.00 = 10 : 10.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00%

Powered By www.thaieducation.net