โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 14
ร้อยละ 22.73 % 0.00 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 5 3 6 0 0 44
ร้อยละ 8.62 % 5.17 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 4.17 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 10 4 13 0 0 77
ร้อยละ 9.62 % 3.85 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 74.04 %

80 : 10 , 3 , 9 , 0 , 0 , 58...12.50 , 3.75 , 11.25 , 0.00 , 0.00 , 72.50 = 22 : 27.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.96%

Powered By www.thaieducation.net