โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 17
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 1 2 5 2 0 47
ร้อยละ 1.75 % 3.51 % 8.77 % 3.51 % 0.00 % 82.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.52 % 4.76 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 2 3 10 3 0 82
ร้อยละ 2.00 % 3.00 % 10.00 % 3.00 % 0.00 % 82.00 %

79 : 2 , 3 , 8 , 2 , 0 , 64...2.53 , 3.80 , 10.13 , 2.53 , 0.00 , 81.01 = 15 : 18.99
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00%

Powered By www.thaieducation.net