โรงเรียนบ้านแก้ว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
133
จำนวน(คน) 38 9 6 15 0 65
ร้อยละ 28.57 % 6.77 % 4.51 % 11.28 % 0.00 % 48.87 %
ระดับประถมศึกษา
490
จำนวน(คน) 19 18 55 40 0 358
ร้อยละ 3.88 % 3.67 % 11.22 % 8.16 % 0.00 % 73.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
190
จำนวน(คน) 9 8 20 12 2 139
ร้อยละ 4.74 % 4.21 % 10.53 % 6.32 % 1.05 % 73.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 813 คน
จำนวน(คน) 66 35 81 67 2 562
ร้อยละ 8.12 % 4.31 % 9.96 % 8.24 % 0.25 % 69.13 %

623 : 57 , 27 , 61 , 55 , 0 , 423...9.15 , 4.33 , 9.79 , 8.83 , 0.00 , 67.90 = 200 : 32.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 813 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 251 คน คิดเป็นร้อยละ 30.87%

Powered By www.thaieducation.net