โรงเรียนบ้านแก้ว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
134
จำนวน(คน) 38 9 6 15 0 66
ร้อยละ 28.36 % 6.72 % 4.48 % 11.19 % 0.00 % 49.25 %
ระดับประถมศึกษา
490
จำนวน(คน) 19 18 55 40 0 358
ร้อยละ 3.88 % 3.67 % 11.22 % 8.16 % 0.00 % 73.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
193
จำนวน(คน) 9 8 20 12 2 142
ร้อยละ 4.66 % 4.15 % 10.36 % 6.22 % 1.04 % 73.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 817 คน
จำนวน(คน) 66 35 81 67 2 566
ร้อยละ 8.08 % 4.28 % 9.91 % 8.20 % 0.24 % 69.28 %

624 : 57 , 27 , 61 , 55 , 0 , 424...9.13 , 4.33 , 9.78 , 8.81 , 0.00 , 67.95 = 200 : 32.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 817 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 251 คน คิดเป็นร้อยละ 30.72%

Powered By www.thaieducation.net