โรงเรียนบ้านแก้ว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
137
จำนวน(คน) 26 14 6 5 0 86
ร้อยละ 18.98 % 10.22 % 4.38 % 3.65 % 0.00 % 62.77 %
ระดับประถมศึกษา
487
จำนวน(คน) 2 4 38 4 0 439
ร้อยละ 0.41 % 0.82 % 7.80 % 0.82 % 0.00 % 90.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
203
จำนวน(คน) 4 3 30 3 19 144
ร้อยละ 1.97 % 1.48 % 14.78 % 1.48 % 9.36 % 70.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 827 คน
จำนวน(คน) 32 21 74 12 19 669
ร้อยละ 3.87 % 2.54 % 8.95 % 1.45 % 2.30 % 80.89 %

624 : 28 , 18 , 44 , 9 , 0 , 525...4.49 , 2.88 , 7.05 , 1.44 , 0.00 , 84.13 = 99 : 15.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 827 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 158 คน คิดเป็นร้อยละ 19.11%

Powered By www.thaieducation.net