โรงเรียนบ้านแก้ว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
131
จำนวน(คน) 38 9 6 15 0 63
ร้อยละ 29.01 % 6.87 % 4.58 % 11.45 % 0.00 % 48.09 %
ระดับประถมศึกษา
486
จำนวน(คน) 19 18 55 40 0 354
ร้อยละ 3.91 % 3.70 % 11.32 % 8.23 % 0.00 % 72.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
202
จำนวน(คน) 9 8 20 12 2 151
ร้อยละ 4.46 % 3.96 % 9.90 % 5.94 % 0.99 % 74.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 819 คน
จำนวน(คน) 66 35 81 67 2 568
ร้อยละ 8.06 % 4.27 % 9.89 % 8.18 % 0.24 % 69.35 %

617 : 57 , 27 , 61 , 55 , 0 , 417...9.24 , 4.38 , 9.89 , 8.91 , 0.00 , 67.59 = 200 : 32.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 819 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 251 คน คิดเป็นร้อยละ 30.65%

Powered By www.thaieducation.net