โรงเรียนวัดถนน (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 4 0 10 0 0 76
ร้อยละ 4.44 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 84.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 4 2 13 0 0 118
ร้อยละ 2.92 % 1.46 % 9.49 % 0.00 % 0.00 % 86.13 %

118 : 4 , 2 , 12 , 0 , 0 , 100...3.39 , 1.69 , 10.17 , 0.00 , 0.00 , 84.75 = 18 : 15.25
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.87%

Powered By www.thaieducation.net