โรงเรียนวัดถนน (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 6 0 0 0 18
ร้อยละ 11.11 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 1 0 9 0 0 76
ร้อยละ 1.16 % 0.00 % 10.47 % 0.00 % 0.00 % 88.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 4 6 9 0 0 112
ร้อยละ 3.05 % 4.58 % 6.87 % 0.00 % 0.00 % 85.50 %

113 : 4 , 6 , 9 , 0 , 0 , 94...3.54 , 5.31 , 7.96 , 0.00 , 0.00 , 83.19 = 19 : 16.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50%

Powered By www.thaieducation.net