โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 40
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 6 1 11 0 0 109
ร้อยละ 4.72 % 0.79 % 8.66 % 0.00 % 0.00 % 85.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 4 0 19 0 0 70
ร้อยละ 4.30 % 0.00 % 20.43 % 0.00 % 0.00 % 75.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 11 1 31 0 0 219
ร้อยละ 4.20 % 0.38 % 11.83 % 0.00 % 0.00 % 83.59 %

169 : 7 , 1 , 12 , 0 , 0 , 149...4.14 , 0.59 , 7.10 , 0.00 , 0.00 , 88.17 = 20 : 11.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.41%

Powered By www.thaieducation.net