โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 97.62 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 5 1 8 0 0 108
ร้อยละ 4.10 % 0.82 % 6.56 % 0.00 % 0.00 % 88.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 2 0 19 0 0 71
ร้อยละ 2.17 % 0.00 % 20.65 % 0.00 % 0.00 % 77.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 7 1 28 0 0 220
ร้อยละ 2.73 % 0.39 % 10.94 % 0.00 % 0.00 % 85.94 %

164 : 5 , 1 , 9 , 0 , 0 , 149...3.05 , 0.61 , 5.49 , 0.00 , 0.00 , 90.85 = 15 : 9.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06%

Powered By www.thaieducation.net