โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 39
ร้อยละ 2.38 % 2.38 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 114
ร้อยละ 2.46 % 0.82 % 3.28 % 0.00 % 0.00 % 93.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 83
ร้อยละ 2.17 % 0.00 % 7.61 % 0.00 % 0.00 % 90.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 6 2 12 0 0 236
ร้อยละ 2.34 % 0.78 % 4.69 % 0.00 % 0.00 % 92.19 %

164 : 4 , 2 , 5 , 0 , 0 , 153...2.44 , 1.22 , 3.05 , 0.00 , 0.00 , 93.29 = 11 : 6.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81%

Powered By www.thaieducation.net