โรงเรียนวัดกำแพง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 10
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 1 1 9 0 0 20
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 29.03 % 0.00 % 0.00 % 64.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 44 คน
จำนวน(คน) 2 2 10 0 0 30
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 22.73 % 0.00 % 0.00 % 68.18 %

44 : 2 , 2 , 10 , 0 , 0 , 30...4.55 , 4.55 , 22.73 , 0.00 , 0.00 , 68.18 = 14 : 31.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 44 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82%

Powered By www.thaieducation.net