โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 3 3 0 2 0 4
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 3 3 4 2 2 33
ร้อยละ 6.38 % 6.38 % 8.51 % 4.26 % 4.26 % 70.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 6 6 4 4 2 37
ร้อยละ 10.17 % 10.17 % 6.78 % 6.78 % 3.39 % 62.71 %

59 : 6 , 6 , 4 , 4 , 2 , 37...10.17 , 10.17 , 6.78 , 6.78 , 3.39 , 62.71 = 22 : 37.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 37.29%

Powered By www.thaieducation.net