โรงเรียนวัดบ้านป่า (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 2 0 2 0 7 74
ร้อยละ 2.35 % 0.00 % 2.35 % 0.00 % 8.24 % 87.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 1 0 0 0 1 27
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.45 % 93.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 3 0 2 0 8 154
ร้อยละ 1.80 % 0.00 % 1.20 % 0.00 % 4.79 % 92.22 %

138 : 2 , 0 , 2 , 0 , 7 , 127...1.45 , 0.00 , 1.45 , 0.00 , 5.07 , 92.03 = 11 : 7.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78%

Powered By www.thaieducation.net