โรงเรียนวัดบ้านป่า (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 3 5 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 5.66 % 9.43 % 0.00 % 0.00 % 84.91 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 0 0 13 0 0 74
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.94 % 0.00 % 0.00 % 85.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 0 3 20 0 0 148
ร้อยละ 0.00 % 1.75 % 11.70 % 0.00 % 0.00 % 86.55 %

140 : 0 , 3 , 18 , 0 , 0 , 119...0.00 , 2.14 , 12.86 , 0.00 , 0.00 , 85.00 = 21 : 15.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.45%

Powered By www.thaieducation.net