โรงเรียนวัดบ้านป่า (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.66 % 0.00 % 0.00 % 94.34 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 85
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.30 % 0.00 % 0.00 % 97.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 164
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.09 % 0.00 % 0.00 % 95.91 %

140 : 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 135...0.00 , 0.00 , 3.57 , 0.00 , 0.00 , 96.43 = 5 : 3.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.09%

Powered By www.thaieducation.net