โรงเรียนวัดละมุด (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 11 0 0 0 0 12
ร้อยละ 47.83 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 52.17 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 3 1 0 10 6 51
ร้อยละ 4.23 % 1.41 % 0.00 % 14.08 % 8.45 % 71.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 14 1 0 10 6 63
ร้อยละ 14.89 % 1.06 % 0.00 % 10.64 % 6.38 % 67.02 %

94 : 14 , 1 , 0 , 10 , 6 , 63...14.89 , 1.06 , 0.00 , 10.64 , 6.38 , 67.02 = 31 : 32.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 32.98%

Powered By www.thaieducation.net