โรงเรียนวัดละมุด (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 18
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 4.35 % 4.35 % 4.35 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 9 9 11 11 11 21
ร้อยละ 12.50 % 12.50 % 15.28 % 15.28 % 15.28 % 29.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 10 10 12 12 12 39
ร้อยละ 10.53 % 10.53 % 12.63 % 12.63 % 12.63 % 41.05 %

95 : 10 , 10 , 12 , 12 , 12 , 39...10.53 , 10.53 , 12.63 , 12.63 , 12.63 , 41.05 = 56 : 58.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 58.95%

Powered By www.thaieducation.net