โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 4.76 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 61.90 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 10 5 24 2 1 55
ร้อยละ 10.31 % 5.15 % 24.74 % 2.06 % 1.03 % 56.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 8 2 16 0 0 52
ร้อยละ 10.26 % 2.56 % 20.51 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 18 8 47 2 1 120
ร้อยละ 9.18 % 4.08 % 23.98 % 1.02 % 0.51 % 61.22 %

118 : 10 , 6 , 31 , 2 , 1 , 68...8.47 , 5.08 , 26.27 , 1.69 , 0.85 , 57.63 = 50 : 42.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.78%

Powered By www.thaieducation.net