โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 4.55 % 31.82 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 4 3 23 7 0 61
ร้อยละ 4.08 % 3.06 % 23.47 % 7.14 % 0.00 % 62.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 5 1 20 0 0 51
ร้อยละ 6.49 % 1.30 % 25.97 % 0.00 % 0.00 % 66.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 9 5 50 7 0 126
ร้อยละ 4.57 % 2.54 % 25.38 % 3.55 % 0.00 % 63.96 %

120 : 4 , 4 , 30 , 7 , 0 , 75...3.33 , 3.33 , 25.00 , 5.83 , 0.00 , 62.50 = 45 : 37.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 36.04%

Powered By www.thaieducation.net