โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.81 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 8 4 18 2 1 65
ร้อยละ 8.16 % 4.08 % 18.37 % 2.04 % 1.02 % 66.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 1 0 16 0 0 58
ร้อยละ 1.33 % 0.00 % 21.33 % 0.00 % 0.00 % 77.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 9 4 39 2 1 139
ร้อยละ 4.64 % 2.06 % 20.10 % 1.03 % 0.52 % 71.65 %

119 : 8 , 4 , 23 , 2 , 1 , 81...6.72 , 3.36 , 19.33 , 1.68 , 0.84 , 68.07 = 38 : 31.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 28.35%

Powered By www.thaieducation.net