โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 2 2 0 12
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 11.11 % 11.11 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 1 1 12 2 2 46
ร้อยละ 1.56 % 1.56 % 18.75 % 3.13 % 3.13 % 71.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 2 2 14 4 2 58
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 17.07 % 4.88 % 2.44 % 70.73 %

82 : 2 , 2 , 14 , 4 , 2 , 58...2.44 , 2.44 , 17.07 , 4.88 , 2.44 , 70.73 = 24 : 29.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27%

Powered By www.thaieducation.net