โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 2 2 3 0 10
ร้อยละ 5.56 % 11.11 % 11.11 % 16.67 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 1 2 14 3 3 41
ร้อยละ 1.56 % 3.13 % 21.88 % 4.69 % 4.69 % 64.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 2 4 16 6 3 51
ร้อยละ 2.44 % 4.88 % 19.51 % 7.32 % 3.66 % 62.20 %

82 : 2 , 4 , 16 , 6 , 3 , 51...2.44 , 4.88 , 19.51 , 7.32 , 3.66 , 62.20 = 31 : 37.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80%

Powered By www.thaieducation.net