โรงเรียนวัดนางเล่ว (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 0 0 0 0 4 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.41 % 92.59 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 0 0 0 0 6 93
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.06 % 93.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 0 0 0 0 10 143
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.54 % 93.46 %

153 : 0 , 0 , 0 , 0 , 10 , 143...0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 6.54 , 93.46 = 10 : 6.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.54%

Powered By www.thaieducation.net