โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 3 5 17 1 2 91
ร้อยละ 2.52 % 4.20 % 14.29 % 0.84 % 1.68 % 76.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 4 6 14 1 0 30
ร้อยละ 7.27 % 10.91 % 25.45 % 1.82 % 0.00 % 54.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 7 11 31 2 2 121
ร้อยละ 4.02 % 6.32 % 17.82 % 1.15 % 1.15 % 69.54 %

119 : 3 , 5 , 17 , 1 , 2 , 91...2.52 , 4.20 , 14.29 , 0.84 , 1.68 , 76.47 = 28 : 23.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 30.46%

Powered By www.thaieducation.net