โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 5 5 19 1 0 90
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 15.83 % 0.83 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 0 1 11 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 1.82 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 78.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 5 6 30 1 0 133
ร้อยละ 2.86 % 3.43 % 17.14 % 0.57 % 0.00 % 76.00 %

120 : 5 , 5 , 19 , 1 , 0 , 90...4.17 , 4.17 , 15.83 , 0.83 , 0.00 , 75.00 = 30 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00%

Powered By www.thaieducation.net