โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 12 4 14 1 0 92
ร้อยละ 9.76 % 3.25 % 11.38 % 0.81 % 0.00 % 74.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 2 5 15 5 1 27
ร้อยละ 3.64 % 9.09 % 27.27 % 9.09 % 1.82 % 49.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 14 9 29 6 1 119
ร้อยละ 7.87 % 5.06 % 16.29 % 3.37 % 0.56 % 66.85 %

123 : 12 , 4 , 14 , 1 , 0 , 92...9.76 , 3.25 , 11.38 , 0.81 , 0.00 , 74.80 = 31 : 25.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 33.15%

Powered By www.thaieducation.net