โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 7 5 3 4 1 6
ร้อยละ 26.92 % 19.23 % 11.54 % 15.38 % 3.85 % 23.08 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 8 9 23 15 1 46
ร้อยละ 7.84 % 8.82 % 22.55 % 14.71 % 0.98 % 45.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 15 14 26 19 2 52
ร้อยละ 11.72 % 10.94 % 20.31 % 14.84 % 1.56 % 40.63 %

128 : 15 , 14 , 26 , 19 , 2 , 52...11.72 , 10.94 , 20.31 , 14.84 , 1.56 , 40.63 = 76 : 59.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 59.38%

Powered By www.thaieducation.net