โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 4 2 5 0 0 35
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 10.87 % 0.00 % 0.00 % 76.09 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 1 7 19 0 0 76
ร้อยละ 0.97 % 6.80 % 18.45 % 0.00 % 0.00 % 73.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 5 9 24 0 0 111
ร้อยละ 3.36 % 6.04 % 16.11 % 0.00 % 0.00 % 74.50 %

149 : 5 , 9 , 24 , 0 , 0 , 111...3.36 , 6.04 , 16.11 , 0.00 , 0.00 , 74.50 = 38 : 25.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50%

Powered By www.thaieducation.net