โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 3 2 3 1 2 40
ร้อยละ 5.88 % 3.92 % 5.88 % 1.96 % 3.92 % 78.43 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 7 6 21 8 5 50
ร้อยละ 7.22 % 6.19 % 21.65 % 8.25 % 5.15 % 51.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 10 8 24 9 7 90
ร้อยละ 6.76 % 5.41 % 16.22 % 6.08 % 4.73 % 60.81 %

148 : 10 , 8 , 24 , 9 , 7 , 90...6.76 , 5.41 , 16.22 , 6.08 , 4.73 , 60.81 = 58 : 39.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 39.19%

Powered By www.thaieducation.net