โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 2 2 7 0 0 40
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 13.73 % 0.00 % 0.00 % 78.43 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 6 5 34 2 0 109
ร้อยละ 3.85 % 3.21 % 21.79 % 1.28 % 0.00 % 69.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 3 0 10 0 0 45
ร้อยละ 5.17 % 0.00 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 77.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 11 7 51 2 0 194
ร้อยละ 4.15 % 2.64 % 19.25 % 0.75 % 0.00 % 73.21 %

207 : 8 , 7 , 41 , 2 , 0 , 149...3.86 , 3.38 , 19.81 , 0.97 , 0.00 , 71.98 = 58 : 28.02
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 26.79%

Powered By www.thaieducation.net