โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 2 2 7 0 0 39
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 14.00 % 0.00 % 0.00 % 78.00 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 4 6 37 2 0 107
ร้อยละ 2.56 % 3.85 % 23.72 % 1.28 % 0.00 % 68.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 4 0 9 0 0 45
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 15.52 % 0.00 % 0.00 % 77.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 264 คน
จำนวน(คน) 10 8 53 2 0 191
ร้อยละ 3.79 % 3.03 % 20.08 % 0.76 % 0.00 % 72.35 %

206 : 6 , 8 , 44 , 2 , 0 , 146...2.91 , 3.88 , 21.36 , 0.97 , 0.00 , 70.87 = 60 : 29.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 264 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 27.65%

Powered By www.thaieducation.net