โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 4 1 3 5 4 42
ร้อยละ 6.78 % 1.69 % 5.08 % 8.47 % 6.78 % 71.19 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 0 7 21 7 28 93
ร้อยละ 0.00 % 4.49 % 13.46 % 4.49 % 17.95 % 59.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 1 1 7 2 8 46
ร้อยละ 1.54 % 1.54 % 10.77 % 3.08 % 12.31 % 70.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 5 9 31 14 40 181
ร้อยละ 1.79 % 3.21 % 11.07 % 5.00 % 14.29 % 64.64 %

215 : 4 , 8 , 24 , 12 , 32 , 135...1.86 , 3.72 , 11.16 , 5.58 , 14.88 , 62.79 = 80 : 37.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 35.36%

Powered By www.thaieducation.net