โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 3 1 5 0 1 0
ร้อยละ 30.00 % 10.00 % 50.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 4 1 7 1 1 29
ร้อยละ 9.30 % 2.33 % 16.28 % 2.33 % 2.33 % 67.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 53 คน
จำนวน(คน) 7 2 12 1 2 29
ร้อยละ 13.21 % 3.77 % 22.64 % 1.89 % 3.77 % 54.72 %

53 : 7 , 2 , 12 , 1 , 2 , 29...13.21 , 3.77 , 22.64 , 1.89 , 3.77 , 54.72 = 24 : 45.28
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 53 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 45.28%

Powered By www.thaieducation.net