โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 4
ร้อยละ 0.00 % 25.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 2 2 8 1 4 25
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 19.05 % 2.38 % 9.52 % 59.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 2 4 10 1 4 29
ร้อยละ 4.00 % 8.00 % 20.00 % 2.00 % 8.00 % 58.00 %

50 : 2 , 4 , 10 , 1 , 4 , 29...4.00 , 8.00 , 20.00 , 2.00 , 8.00 , 58.00 = 21 : 42.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00%

Powered By www.thaieducation.net