โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 29
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 4 0 6 0 0 59
ร้อยละ 5.80 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 85.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 5 1 8 0 0 88
ร้อยละ 4.90 % 0.98 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 86.27 %

102 : 5 , 1 , 8 , 0 , 0 , 88...4.90 , 0.98 , 7.84 , 0.00 , 0.00 , 86.27 = 14 : 13.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73%

Powered By www.thaieducation.net