โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 14
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
32
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 28.13 % 0.00 % 0.00 % 71.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 2 1 14 0 0 53
ร้อยละ 2.86 % 1.43 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 75.71 %

50 : 2 , 0 , 11 , 0 , 0 , 37...4.00 , 0.00 , 22.00 , 0.00 , 0.00 , 74.00 = 13 : 26.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 24.29%

Powered By www.thaieducation.net