โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 16
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
32
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 28.13 % 0.00 % 0.00 % 71.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 2 1 12 0 0 55
ร้อยละ 2.86 % 1.43 % 17.14 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %

50 : 2 , 0 , 9 , 0 , 0 , 39...4.00 , 0.00 , 18.00 , 0.00 , 0.00 , 78.00 = 11 : 22.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43%

Powered By www.thaieducation.net