โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 3 1 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.57 % 2.86 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 3 2 34 0 0 115
ร้อยละ 1.95 % 1.30 % 22.08 % 0.00 % 0.00 % 74.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 3 2 37 1 0 146
ร้อยละ 1.59 % 1.06 % 19.58 % 0.53 % 0.00 % 77.25 %

189 : 3 , 2 , 37 , 1 , 0 , 146...1.59 , 1.06 , 19.58 , 0.53 , 0.00 , 77.25 = 43 : 22.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75%

Powered By www.thaieducation.net