โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 13
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 15.00 % 5.00 % 0.00 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 2 3 9 1 0 21
ร้อยละ 5.56 % 8.33 % 25.00 % 2.78 % 0.00 % 58.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 4 4 12 2 0 34
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 21.43 % 3.57 % 0.00 % 60.71 %

56 : 4 , 4 , 12 , 2 , 0 , 34...7.14 , 7.14 , 21.43 , 3.57 , 0.00 , 60.71 = 22 : 39.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29%

Powered By www.thaieducation.net