โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 5 2 7 3 3 0
ร้อยละ 25.00 % 10.00 % 35.00 % 15.00 % 15.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 5 5 12 5 7 0
ร้อยละ 14.71 % 14.71 % 35.29 % 14.71 % 20.59 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 10 7 19 8 10 0
ร้อยละ 18.52 % 12.96 % 35.19 % 14.81 % 18.52 % 0.00 %

54 : 10 , 7 , 19 , 8 , 10 , 0...18.52 , 12.96 , 35.19 , 14.81 , 18.52 , 0.00 = 54 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net