โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 36
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 8.89 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 7 1 21 0 0 111
ร้อยละ 5.00 % 0.71 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 79.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 12 1 25 0 0 147
ร้อยละ 6.49 % 0.54 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 79.46 %

185 : 12 , 1 , 25 , 0 , 0 , 147...6.49 , 0.54 , 13.51 , 0.00 , 0.00 , 79.46 = 38 : 20.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 20.54%

Powered By www.thaieducation.net