โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 36
ร้อยละ 11.36 % 0.00 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 11 2 18 0 0 112
ร้อยละ 7.69 % 1.40 % 12.59 % 0.00 % 0.00 % 78.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 16 2 21 0 0 148
ร้อยละ 8.56 % 1.07 % 11.23 % 0.00 % 0.00 % 79.14 %

187 : 16 , 2 , 21 , 0 , 0 , 148...8.56 , 1.07 , 11.23 , 0.00 , 0.00 , 79.14 = 39 : 20.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 20.86%

Powered By www.thaieducation.net