โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 6 7 6 3 1 22
ร้อยละ 13.33 % 15.56 % 13.33 % 6.67 % 2.22 % 48.89 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 15 5 21 2 0 101
ร้อยละ 10.42 % 3.47 % 14.58 % 1.39 % 0.00 % 70.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 21 12 27 5 1 123
ร้อยละ 11.11 % 6.35 % 14.29 % 2.65 % 0.53 % 65.08 %

189 : 21 , 12 , 27 , 5 , 1 , 123...11.11 , 6.35 , 14.29 , 2.65 , 0.53 , 65.08 = 66 : 34.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 34.92%

Powered By www.thaieducation.net