โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 4 3 5 0 0 83
ร้อยละ 4.21 % 3.16 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 87.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 0 2 5 0 0 53
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 88.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 4 7 11 0 0 165
ร้อยละ 2.14 % 3.74 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %

127 : 4 , 5 , 6 , 0 , 0 , 112...3.15 , 3.94 , 4.72 , 0.00 , 0.00 , 88.19 = 15 : 11.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76%

Powered By www.thaieducation.net