โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 3 0 0 0 24
ร้อยละ 12.90 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 4 2 8 1 0 79
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 8.51 % 1.06 % 0.00 % 84.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 1 2 3 1 6 48
ร้อยละ 1.64 % 3.28 % 4.92 % 1.64 % 9.84 % 78.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 9 7 11 2 6 151
ร้อยละ 4.84 % 3.76 % 5.91 % 1.08 % 3.23 % 81.18 %

125 : 8 , 5 , 8 , 1 , 0 , 103...6.40 , 4.00 , 6.40 , 0.80 , 0.00 , 82.40 = 22 : 17.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 18.82%

Powered By www.thaieducation.net